Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Trailer  & Truck rental s.r.o.  IČ: 05194105
Se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 344/8 , PSČ 190 00

(dále jen „RENTAL“)

 

ČÁST A – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

I.
Definice pojmů

 1. Zákazník: osoba, která si u společnosti RENTAL objednává provedení díla – servisní opravy motorových vozidel, nebo od společnosti RENTAL kupuje zboží.
 2. RENTAL: společnost RENTAL s.r.o. podnikající mimo jiné v oboru prodeje dopravní techniky, výroby a montáže nástaveb a vestaveb dopravní techniky, servisu motorových vozidel a dodávky náhradních dílů (dále též „Dodavatel“)
 3. VOP: všeobecné obchodní podmínky RENTAL ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, upravující vzájemný právní vztah mezi společností RENTAL jako Dodavatelem a Odběratelem při uzavření smlouvy o dílo na provedení servisní opravy motorového vozidla.
 4. Smlouva kupní: smlouva o prodeji zboží prodávaného společností RENTAL Zákazníkovi uzavřená dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
 5. Smlouva o dílo: smlouva o poskytnutí servisních služeb společnosti RENTAL Zákazníkovi uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
 6. Zboží: věci prodávané společností RENTAL na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s podmínkami těchto VOP.
 7. Dílo: Hmotně zachycený výsledek činnosti společnosti RENTAL na základě smlouvy o dílo uzavřené v souladu s podmínkami těchto VOP.

II.
Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky definují vzájemný právní vztah, tedy vzájemná práva a povinnosti mezi společností RENTAL a Zákazníkem při uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží podávané společností RENTAL, zejména nástavby a vestavby motorových vozidel, nebo smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení servisních služeb motorových vozidel.
 2. V případě Zákazníkovy objednávky zboží je akceptací objednávky společností RENTAL uzavřena kupní smlouvy a v případě objednávky servisních služeb je akceptací objednávky společností RENTAL uzavřena smlouva o dílo. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních strana dle uzavřené kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny se od těchto VOP odchýlit na základě písemně uzavřené smlouvy. V případě, že bude na konkrétní objednávku zboží, nebo servisních služeb uzavřena písemná kupní smlouva, nebo smlouva o dílo, budou mít odchylná ustanovení kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo přednost před ustanoveními těchto VOP.
 4. Společnost RENTAL je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit. Zákazník se zavazuje před učiněním objednávky zboží či služeb u společnosti RENTAL, nebo před uzavřením písemné kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo seznámit s textem VOP v aktuálním znění. VOP v aktuálním znění jsou dostupné na webových stránkách Dodavatele. Pro právní vztah z kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo, budou závazné VOP ve znění, které bude uveřejněno na webových stránkách Dodavatele ke dni uzavření písemné smlouvy, nebo učinění objednávky. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s textem těchto VOP podpisem objednávky potvrzení objednávky.

III.
Uzavření dílčí smlouvy

 1. Dílčí kupní smlouva či smlouva o dílo může být uzavřena obvykle (i) oboustranným podpisem potvrzení objednávky, nebo ii) uzavřením písemné kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo.
 2. Potvrzení objednávky zpracuje společnost RENTAL na základě objednávky zboží, nebo servisních služeb učiněné osobně, nebo jiným vhodným způsobem (poštou, faxem, e-mailem, nebo telefonicky).
 3. Náležitosti objednávky na koupi zboží jsou uvedeny v části B těchto VOP, náležitosti objednávky servisních služeb jsou uvedeny v části C těchto VOP. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku z kapacitních, technických, ale i jiných důvodů odmítnout.
 4. Náležitosti potvrzení objednávky na prodej zboží jsou uvedeny v části B těchto VOP, náležitosti potvrzení objednávky servisních služeb jsou uvedeny v části C těchto VOP.
 5. Potvrzení o přijetí objednávky bude vyhotoveno vždy ve dvou vyhotoveních, které budou podepsány oběma smluvními stranami. Jedno vyhotovení si ponechá RENTAL, jedno vyhotovení je určeno pro Zákazníka.

IV.
Platební podmínky

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude kupní cena či cena díla splatná po předání zboží nebo dokončení a předání díla Zákazníkovi. Tím není dotčeno právo společnosti RENTAL vymínit si, zejména v rámci potvrzení objednávky, složení zálohy na kupní cenu zboží, nebo cenu díla, před dodáním zboží, či započetím provádění díla.
 2. Kupní cena, resp. cena díla bude splatná ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu. Kupní cena, resp. cena díla může být hrazena bezhotovostním převodem na účet RENTAL uvedený v daňovém dokladu, nebo zaplacením v hotovosti v kanceláři společnosti RENTAL. V případě bezhotovostního převodu bude cena považována za uhrazenou připsáním na účet společnosti RENTAL.
 3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny, resp. ceny díla bude Zákazník povinen uhradit společnosti RENTAL úrok z prodlení ve smluvené výši 0,1% z dlužné částky denně.
 4. V případě, že bude Zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny, resp. ceny díla po dobu delší než jeden týden, stávají se splatnými veškeré případné další pohledávky společnosti RENTAL za Zákazníkem.
 5. V případě zjištění úpadku Zákazníka se stávají oznámením této skutečnosti Zákazníkovi splatnými všechny pohledávky společnosti RENTAL.

V.
Dodací podmínky

 1. Doba dodání zboží, resp. provedení díla bude stanovena v písemném potvrzení o přijetí objednávky. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, je doba dodání zboží, resp. provedení díla stanovena pouze orientačně a bude upřesněna společností RENTAL až v návaznosti na vyjasnění technických podrobností požadovaného zboží, resp. objednaného díla.
 2. V případě, že dle sdělení společnosti RENTAL je ke splnění jejího závazku potřeba konkrétní součinnosti Zákazníka, po dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti se prodlužuje dodací doba. Dodací doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou nemohla společnost RENTAL z důvodů vyšší moci plnit své povinnosti dle smlouvy.
 3. Společnost RENTAL dále neodpovídá za prodlení s dodáním zboží, nebo dokončením díla, pokud bude způsobeno bez zavinění společnosti RENTAL nedodržením dodacích lhůt jejími dodavateli zboží, resp. materiálu či náhradních dílů.
 4. Zákazník je povinen ve stanovený termín převzít zakoupené zboží, resp. provedené dílo. Převzetím dodaného zboží, resp. provedeného díla přechází na Zákazníka nebezpečí škody na zboží, nebo předmětu díla. K přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. díle dochází i v případě prodlení Zákazníka s převzetím zboží, resp. díla, tedy marným uplynutím lhůty stanovené k převzetí zboží, resp. díla.
 5. Není-li dohodnuto v jednotlivém případě jinak, zboží, resp. dílo bude předáno Zákazníkovi v provozovně společnosti RENTAL na adrese Dolní Beřkovice, Mělnická 99, PSČ 277 01. V případě žádosti Zákazníka o dodávku zboží, resp. díla na vybranou adresu, je společnost RENTAL připravena zajistit za úplatu dopravu.
 6. V případě prodlení Zákazníka s převzetím zboží, resp. díla bude povinen uhradit společnosti RENTAL smluvní pokutu ve výši 0,5% kupní ceny zboží, resp. ceny díla za každý i jen započatý měsíc prodlení, nejvýše však do 5% z ceny zboží, resp. díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody a to do částky ve výši smluvní pokuty i smluvní pokutu převyšující.
 7. V případě zaviněného prodlení společnosti RENTAL s předáním zboží, resp. díla, bude povinna uhradit Zákazníkovi na žádost smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny zboží, resp. díla za každý započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty je však omezena výší 5% z ceny zboží, resp. díla.

VI.
Náhrada škody, odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany se dohodly, že společnost RENTAL ve smyslu § 379 Obchodního zákoníku odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností dle této smlouvy do maximální výše ceny zboží, resp. díla. Odpovědnost za škodu spočívajícím v ušlém zisku je zcela vyloučena.
 2. Smluvní strany se dále dohodly, že RENTAL odpovídá pouze za škody, které způsobila zaviněným porušením svých povinností dle této smlouvy.
 3. Společnost RENTAL je oprávněna odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo zejména v případě:
 • prodlení Zákazníka se zaplacením ceny díla po dobu delší než 10 pracovních dní
 • prodlení Zákazníka s převzetím zboží, nebo díla
 • neposkytnutí požadované součinnosti, podkladů či informací Zákazníkem.

4. Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo zejména v případě prodlení společnosti RENTAL s dodáním zboží, resp. poskytnutím služeb, po dobu delší než30 pracovních dní.

VII.
Zadržovací právo

 1. Společnost RENTAL bude oprávněna zadržet věc, která jí byla Zákazníkem dle uzavřené kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo předána, nebo provedené dílo, k zajištění úhrady své pohledávky, s jejíž úhradou je v prodlení.
 2. O uplatnění zadržovacího práva a jeho důvodech je společnost RENTAL povinna Zákazníka neprodleně informovat.
 3. Zadržovací právo zanikne úhradou takto zajištěné pohledávky, případně vydáním zadržené věci Zákazníkovi oproti poskytnutí jiného společností RENTAL akceptovaného způsobu zajištění.

VIII.
Obecná ustanovení

 1. Veškeré písemnosti budou zasílány na adresy a ostatní komunikace bude probíhat na e-mailové adresy, faxová či telefonní čísla uvedená v objednávce, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, nebo nepožádá-li jedna ze smluvních stran písemně o doručování na jinou adresu.
 2. V případě změny kontaktních údajů, včetně adresy pro doručování je Zákazník povinen společnost RENTAL o změně písemně informovat.
 3. Veškeré právní vztahy vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo, se budou řídit českým právním řádem, a to obchodním zákoníkem. V případě, že bude Zákazníkem nepodnikatel, není tím v souladu s ust. § 55 občanského zákoníku dotčeno použití výhodnějších ustanovení občanského zákoníku.
 4. Veškeré spory vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, nebo smlouvy o dílo budou řešeny obecnými soudy, s tím, že místní příslušnost se bude řídit adresou sídla společnosti RENTAL.

ČÁST B – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE KUPNÍCH SMLUV

IX.
Objednávka, Potvrzení objednávky

 1. Objednávka zboží musí oRENTALhovat alespoň specifikaci objednatele, včetně zástupce či jednající osoby a co nejúplnější specifikaci (druh, název, množství, kvalita, výkon atd.) objednávaného zboží nabízeného společností RENTAL. Zákazník je oprávněn před učiněním závazné objednávky ověřit si specifikaci poptávaného zboží a skutečnost, zda společnost RENTAL toto zboží nabízí k prodeji, nebo je schopna jej zajistit.
 2. Potvrzení o přijetí objednávky bude oRENTALhovat alespoň následující údaje:
 • Číslo objednávky,
 • Datum přijetí objednávky,
 • Specifikaci objednaného zboží,
 • Předpokládanou dobu dodání zboží,
 • Cena objednaného zboží, cena balného, případné dopravy a dalších nákladů.

X.
Odpovědnost za vady

 1. Společnost RENTAL je povinna dodat Zákazníkovi zboží v množství, jakosti a provedení dle potvrzení objednávky. V případě, že dodané zboží nebude odpovídat uvedeným parametrům, půjde o zboží vadné.
 2. V případě, že byly při výrobě zboží použity věci předané Zákazníkem, společnost RENTAL nebude odpovídat za vady zboží způsobené použitím těchto věcí, pokud na jejich vadnost Zákazníka upozornila a ten na jejich použití trval, nebo pokud jde o vady, které nemohla ani při vynaložení odborné péče odhalit.
 3. Zákazník je povinen zboží s odbornou péčí prohlédnout v den přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě dohody o tom, že zboží bude Zákazníkovi odesláno na jím zvolenou adresu, je povinen prohlídku provést v den doručení zboží.
 4. Zákazník je povinen reklamovat vady zboží společnosti RENTAL nejpozději následující pracovní den poté, kdy
 • vady zjistil,
 • měl vady zjistit při odborně provedené prohlídce.

V případě skrytých vad je povinen vady reklamovat nejpozději následující den poté, kdy je při vynaložení odborné péče měl zjistit, nejpozději však do 2 let. 5. Zboží má právní vady, jestliže je zatíženo právem třetí osoby, s nímž Zákazník nevyslovil souhlas. Společnost RENTAL nebude odpovědná za právní vady, pokud budou důsledkem použití podkladů předaných Zákazníkem. 6. Zákazník se zavazuje společnost RENTAL informovat o jakémkoliv uplatnění práva třetí osobou nejpozději následující den poté, kdy se o něm dozvěděl. 7. Zákazník má následující nároky z odpovědnosti za vady zboží:

 • v případě, že jde o vady odstranitelné, má nárok na odstranění vad opravou zboží, nebo dodáním náhradního zboží,
 • v případě, že jde o vady neodstranitelné, má nárok na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.

Konkrétní nárok, případně způsob a přiměřenou lhůtu k odstranění vady určuje společnost RENTAL. Zákazník bude oprávněn určit nárok, a způsob odstranění teprve poté, pokud společnost RENTAL neprovede volbu způsobu odstranění ve lhůtě 30 dní po reklamaci vad, nebo pokud vady neodstraní ve stanovené lhůtě. Výše slevy z ceny zboží bude určena jako rozdíl mezi hodnotou, kterou mělo zboží bez vad a hodnotou zboží s vadami. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy bude mít Zákazník pouze v případě, že vada zboží bude neodstranitelná, nebo nebude společností RENTAL v souladu s výše uvedenými ustanoveními odstraněna a tato vada způsobí nepoužitelnost zboží v souladu s jeho obvyklým způsobem použití.

XI.
Výhrada vlastnictví

 1. Nedohodou-li se smluvní strany jinak, společnost RENTAL si vyhrazuje vlastnické právo k prodanému zboží do úplného zaplacení kupní ceny. V případě, že to společnost RENTAL uvede v potvrzení objednávky, vyhradí si vlastnické právo k prodanému zboží také až do úplného zaplacení ostatních pohledávek vůči Zákazníkovi.
 2. Zákazník je oprávněn po dobu do převodu vlastnického práva v souladu s výše uvedeným plnit řádně a včas své finanční závazky vůči společnosti RENTAL. Pokud bude plnit řádně a včas své výše uvedené závazky, bude oprávněn do převodu vlastnického práva zboží užívat, nebude však oprávněn zboží zničit, poškodit, zcizit, zatížit, či jiným způsobem znehodnotit. Po dobu trvání výhrady vlastnictví bude povinen o zboží s odbornou péčí pečovat.
 3. V případě, že Zákazník nebude plnit své výše uvedené finanční závazky řádně a včas, bude povinen na žádost společnosti RENTAL předmětné zboží vydat. Pokud výzvě společnosti RENTAL nevyhoví, bude povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží za každý den prodlení.

ČÁST C – USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SMLUV O DÍLO

XII.
Objednávka, potvrzení objednávky

1. Nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak, Objednávka musí oRENTALhovat alespoň následující údaje:

 • označení osoby Zákazníka, včetně údaje o jednající/zas­tupující osobě,
 • SPZ předmětného motorového vozidla,
 • popis závady a specifikace požadovaných služeb.

2. Na základě výše uvedené objednávky zpracuje společnost RENTAL potvrzení objednávky, které bude oRENTALhovat alespoňnásledující údaje:

 • Číslo opravy,
 • Datum přijetí objednávky a číslo opravy,
 • Předpokládanou dobu opravy,
 • Předběžný odhad ceny dohodnutých služeb,
 • Datum pro přistavení vozidla k opravě, pokud bude vozidlo předáno k opravě při sepsání písemného potvrzení, bude potvrzeno předání vozidla.

3. Zákazník bere na vědomí, že společnost RENTAL může části díla provádět prostřednictvím subdodavatelů.

XIII.
Cena díla

 1. Cena díla uvedená v potvrzení o přijetí objednávky je pouze orientační, určená na základě údaje o popisu závady a specifikace požadovaných služeb uvedených v objednávce. Na základě těchto údajů od Zákazníka společnost RENTAL na základě svých odborných zkušeností a ceníku služeb RENTAL odhadne cenu předmětných servisních služeb.
 2. Zákazník bere na vědomí, že výsledná cena bude určena v návaznosti na rozsah skutečně prováděných služeb dle ceníku služeb RENTAL platného ke dni přijetí objednávky a v návaznosti na ceny náhradních dílů, či materiálu.
 3. Zákazník prohlašuje podpisem potvrzení o přijetí objednávky, nebo podpisem smlouvy o dílo, že byl seznámen s ceníkem služeb v aktuálním znění. RENTAL je oprávněna ceník služeb jednostranně měnit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, nebude změna ceníku účinná pro již uzavřené smlouvy o dílo.
 4. V případě, že v průběhu provádění díla společnost RENTAL zjistí, že předpokládaná cena díla bude překročena o více než 20%, je povinna tuto skutečnost oznámit Zákazníkovi a vyžádat si jeho souhlas s dalším prováděním díla. Pokud Zákazník odsouhlasí pokračování v provádění díla i za předpokladu zvýšení předpokládané ceny, bude RENTAL v provádění díla dále pokračovat. Pokud zvýšení neodsouhlasí, bude společnost RENTAL oprávněna smlouvu jednostranným písemným odstoupením od smlouvy doručeným Zákazníkovi ukončit – v takovém případě bude Zákazník povinen společnosti RENTAL uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající skutečně provedené části díla.
 5. Zákazník se při převzetí díla zavazuje písemně potvrdit celkovou výši ceny díla a případného převzetí faktury na úhradu ceny díla.

XIV.
Dodací podmínky

 1. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, je doba provedení díla stanovena v potvrzení objednávky pouze orientačně a bude upřesněna společností RENTAL až v návaznosti na vyjasnění technických podrobností díla.
 2. Společnost RENTAL se zavazuje informovat Zákazníka o upřesněném termínu dokončení díla.
 3. Společnost RENTAL je oprávněna po dokončení díla vyzvat Zákazníka k jeho převzetí s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.
 4. O předání díla bude sepsán písemný oboustranně podepsaný protokol, po jednom vyhotovení určený pro obě smluvní strany.
 5. V případě, že společnost RENTAL informuje Zákazníka v souladu s článkem V odstavec 2 těchto VOP o upřesněném termínu dokončení díla, a tento termín bude oproti původnímu údaji v potvrzení o přijetí objednávky posunut o více než 30 dní, Zákazník bude oprávněn od smlouvy o dílo ve lhůtě následujících 5 pracovních dní odstoupit.

XV.
Odpovědnost za vady

 1. Dílo má věcné vady, pokud ke dni předání dílo neodpovídá dohodnutému stavu.
 2. Zákazník je povinen předmět díla ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout, nebo zařídit jeho prohlídku podle možností co nejdříve po předání.
 3. Zákazník je povinen v případě zjištění vad tyto reklamovat společnosti RENTAL, a to
 • bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 • bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce uskutečněné podle odstavce 2,
 • bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později (skryté vady) při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let od předání díla.

4. Zákazník bere na vědomí, že práva z odpovědnosti za vady může účinně uplatnit pouze v případě, že vady oznámí společnosti RENTAL ve lhůtách uvedených v odstavci 3. 5. Společnost RENTAL neodpovídá za vady díla způsobené dodržením nevhodných pokynů Zákazníka, pokud společnost RENTAL Zákazníka na nevhodnost pokynů upozornila a Zákazník na jejich dodržení trval, nebo jestliže společnost RENTAL tuto skutečnost nemohla zjistit. 6. Společnost RENTAL se zavazuje, že dílo bude prosté právních vad, tedy, že dokončené dílo bude prosté jakýchkoliv práv třetích osob, vyjma případů, kdy s tímto omezením Zákazník projevil souhlas. 7. Nároky z odpovědnosti za právní vady jsou vyloučeny, pokud Zákazník o právu třetí osoby věděl v době uzavření smlouvy o dílo, nebo pokud byla existence právních vad důsledkem pokynů nebo podkladů k provedení díla předaných Zákazníkem společnosti RENTAL. 8. Zákazník je povinen o existenci právní vady informovat společnost RENTAL neprodleně poté, kdy se o ní dozvěděl. V opačném případě nebude oprávněn účinněuplatnit své nároky z odpovědnosti za vady. 8. Zákazník má následující nároky z odpovědnosti za vady zboží:

 • v případě, že jde o vady odstranitelné, má nárok na odstranění vad opravou zboží, nebo dodáním náhradního zboží,
 • v případě, že jde o vady neodstranitelné, má nárok na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží.

Konkrétní nárok, případně způsob a lhůtu odstranění vady určuje společnost RENTAL. Zákazník bude oprávněn určit nárok, a způsob odstranění teprve poté, pokud společnost RENTAL neprovede volbu způsobu odstranění ve lhůtě 30 dní po reklamaci vad, nebo pokud vady neodstraní ve stanovené lhůtě.

Výše slevy z ceny zboží bude určena jako rozdíl mezi hodnotou, kterou mělo zboží bez vad a hodnotou zboží s vadami.

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy bude mít Zákazník pouze v případě, že vada zboží bude neodstranitelná, nebo nebude společností RENTAL v souladu s výše uvedenými ustanoveními odstraněna a tato vada způsobí nepoužitelnost zboží v souladu s jeho obvyklým způsobem použití.

Stav: Leden 2019, Trailer  & Truck rental s.r.o.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz